خانه » مقالات » آموزش زبان انگلیسی » پنجاه اشتباه ساده و رایج در گفتار و نوشتار زبان انگلیسی

پنجاه اشتباه ساده و رایج در گفتار و نوشتار زبان انگلیسی

پنجاه اشتباه ساده و رایج در گفتار و نوشتار زبان انگلیسی

در اینجا با ذکر مثالهایی،

گروه تداوم
گروه تداوم

 که در هنگام گفتار و نوشتار زبان انگلیسی انجام می­شود آمده است. لطفا به مثالها توجه کنید و مطمئن شوید که اصلاحات را درک کرده‌اید.

سعی شده با رنگ قرمز و خط کشیدن زیرکلمات نشانه در جمله اصلاحات نشان داده شوند.

۱

غلط:

.I have visited Niagara Falls last weekend

درست:

.I visited Niagara Falls last weekend

 ۲

غلط:

.The woman which works here is from Japan

درست:

.The woman who works here is from Japan

۳ 

غلط:

.She’s married with a dentist

درست:

.She’s married to a dentist

 ۴

غلط:

.She was boring in the class

درست:

.She was bored in the class

* فعل اصلی جمله was و زمان جمله گذشته ساده است. bored در اینجا قید است و نه جزئی از فعل.

۵ 

غلط:

.I must to call him immediately

درست:

.I must call him immediately

 ۶

غلط:

.Every students like the teacher

درست:

.Every student likes the teacher

* بعد از every اسم به صورت مفرد به کار برده می­شود.

 ۷

غلط:

.Although it was raining, but we had the picnic

درست:

.Although it was raining, we had the picnic

* جمله صحیح معنای but را در خود دارد.

۸

غلط:

.I enjoyed from the movie

درست:

.I enjoyed the movie

* پس از enjoy حرف اضافه به کار نمیرود.

 ۹

غلط:

.I look forward to meet you

درست:

.I look forward to meeting you

۱۰

غلط:

.I like very much ice cream

درست:

.I like ice cream very much

 ۱۱

غلط:

.She can to drive

درست:

.She can drive

 ۱۲

غلط:

?Where I can find a bank

درست:

?Where can I find a bank

 ۱۳

غلط:

.I live in United States

درست:

.I live in the United States

۱۴

غلط:

.When I will arrive, I will call you

درست:

.When I arrive, I will call you

 ۱۵

غلط:

.I’ve been here since three months

درست:

.I’ve been here for three months

 ۱۶

غلط:

.My friend has got a new work

درست:

(My friend has got a new job. (or just “has a new job”

 ۱۷

غلط:

.She doesn’t listen me

درست:

.She doesn’t listen to me

 ۱۸

غلط:

.You speak English good

درست:

.You speak English well

 ۱۹

غلط:

.The police is coming

درست:

.The police are coming

 ۲۰

غلط:

.The house isn’t enough big

درست:

.The house isn’t big enough

 ۲۱

غلط:

.You should not to smoke

درست:

.You should not smoke

 ۲۲

غلط:

?Do you like a glass of wine

درست:

?Would you like a glass of wine

 ۲۳

غلط:

.There is seven girls in the class

درست:

.There are seven girls in the class

 ۲۴

غلط:

.I didn’t meet nobody

درست:

.I didn’t meet anybody

 ۲۵

غلط:

.My flight departs in 5:00 am

درست:

.My flight departs at ۵:۰۰ am

 ۲۶

غلط:

.I promise I call you next week

درست:

.I promise I’ll call you next week

 ۲۷

غلط:

?Where is post office

درست:

?Where is the post office

 ۲۸

غلط:

.Please explain me how improve my English

درست:

.Please explain to me how to improve my English

 ۲۹

غلط:

.We studied during four hours

درست:

.We studied for four hours

 

 ۳۰

غلط:

?Is ready my passport

درست:

?Is my passport ready

 ۳۱

غلط:

!You cannot buy all what you like

درست:

!You cannot buy all that you like

 ۳۲

غلط:

.She is success

درست:

.She is successful

 ۳۳

غلط:

.My mother wanted that I be doctor

درست:

.My mother wanted me to be a doctor

 ۳۴

غلط:

!The life is hard

درست:

.Life is hard

 ۳۵

غلط:

?How many childrens you have

درست:

?How many children do you have

 ۳۶

غلط:

.My brother has 10 years

درست:

.(My brother is 10 (years old

 ۳۷

غلط:

.I want eat now

درست:

.I want to eat now

 ۳۸

غلط:

.You are very nice, as your mother

درست:

.You are very nice, like your mother

 ۳۹

غلط:

.She said me that she liked you

درست:

.She told me that she liked you

 ۴۰

غلط:

.My husband engineer

درست:

.My husband is an engineer

* جمله حتما باید یک فعل داشته باشد.

 ۵۱

غلط:

.I came Australia to study English

درست:

.I came to Australia to study English

 ۴۲

غلط:

.It is more hot now

درست:

.It’s hotter now

 ۴۳

غلط:

?You can give me an information

درست:

?Can you give me some information

 ۴۴

غلط:

.They cooked the dinner themself

درست:

.They cooked the dinner themselves

۴۵

غلط:

.Me and Johnny live here

درست:

.Johnny and I live here

 ۴۶

غلط:

.I closed very quietly the door

درست:

.I closed the door very quietly

 ۴۷

غلط:

?You like dance with me

درست:

?Would you like to dance with me

 ۴۸

غلط:

.I go always to school by subway

درست:

.I always go to school by subway

 ۴۹

غلط:

.If I will be in London, I will contact to you

درست:

.If I am in London, I will contact you

* جمله شرط یک زمان از جمله پیرو عقب­تر است.

 ۵۰

غلط:

.We drive usually to home

درست:

.We usually drive home

 

 

درباره alireza firoozi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *