خانه » مقالات » قانون جذب (برگه 2)

قانون جذب

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه+بخش دوم

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه+بخش دوم برای مظالعه بخش اول اینجا کلیک کنید. موارد عمومی در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺳﻴﺎﺳﺖ واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺴﻮر ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ( EC )و ﺗﺮﻛﻴﻪ)از اول ژاﻧﻮﻳﻪ ۱۹۹۶و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻈﺎم واردات ﺳﺎل ۱۹۹۸،ﺗﻌﺪاد ۱۰ ﻟﻴﺴﺖ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ و …

ادامه مطلب »

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه+بخش اول

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه-بخش اول اشاره: با توجه به شرایط پسا تحریم و باز شدن فضای بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، موفقیت در امر تجارت نیازمند شناخت دقیق شرکای تجاری ایران است. در این میان ترکیه به عنوان مهمتریت شریک تجاری در موفقیت تجار ایرانی به ویژه بخش خصوصی حائز اهمیت است. به همین …

ادامه مطلب »